A klubtagok tudomásul veszik, hogy a Klubemblémát és a Klub nevét az alapító elnök, Vértessy Zsolt az alapító tagok egyetértésével levédette. A Klubemblémát és a Klub nevét a BMW Club Europa e.V.-on keresztül a BMW AG engedélyezte csak és kizárólag a klubtevékenységgel kapcsolatos használatra. Az embléma tehát csak olyan levélpapírra, ruhadarabra, zászlóra, ipari termékre kerülhet fel, amely az elnökség döntése alapján készül. Ha valaki saját névjegyére kívánja felhasználni, ahhoz is ki kell kérnie az Elnökség hozzájárulását.

A klubtagság az alábbi módon jöhet létre:

Miután a tagjelölt tudomást szerzett a klubról, eljött személyesen és megismerkedett az Alapszabállyal és a Szervezeti és Működési Szabályzattal, folyamodik a klubhoz a tagsági viszonyért. Előnyt jelent, ha a jelöltnek klubtag ajánlója van. Az Elnökség legalább 3 tagja egybehangzó döntése alapján a tagjelölt próbatag lesz.. Ezalatt a próbatagnak minden programon joga van részt venni, minden kedvezményből joga van részesülni, megkaphatja az Európa Klub (BCE) igazolványt és az ezzel járó kedvezményeket, de Klubtagsági igazolványt nem kaphat. A próbatagság ideje alatt a próbatagnak kötelessége részt vennie a klub munkájában. A próbatagot munkája alapján az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek rendes tagként történő felvételre.
A Klubtagsági igazolvány a klubtagság időtartamára érvényes. Tagsági viszony megszűnése esetén a Klubtagsági igazolványt le kell adni.
A pártoló tag esetében a Klubtagsági igazolvány tartalmazza a „pártoló tag” megjelölést, ebben az esetben a BMW jármű birtoklása sem feltétel, de a pártoló tagnak a Közgyűlésen szavazati joga nincs.

5.1. A Klub, mint jogi személy, az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban az alábbi tevékenységeket folytatja:

• Motoros találkozók szervezése és lebonyolítása
• Motoros túrák szervezése és lebonyolítása
• Egyéb szabadidős programok szervezése és lebonyolítása
• Tömegsportversenyek szervezése és lebonyolítása
• Klubnapok és a klubnapra programok szervezése
• Szakirányú dokumentációk fénymásolása és elhelyezése a Klub archívumában a tagok tájékoztatásának megkönnyítésére (Alkatrészjegyzékek, szerelési útmutatók, kezelési kézikönyvek, stb.)
• Kapcsolatteremtés más országbeli klubokkal, szervezetekkel
• A tagok és a klub vendégei számára klubrelikviák készíttetése (felvarrós embléma, matrica, trikó, zászló, szélkabát, mellény, kulcstartó, stb.
• Elősegíti tagjai hazai és nemzetközi szervezetekben történő részvételét;
• Szervezi tagjai tevékenységét a fenti szervezetekben;
• Képviseli közös érdekeiket e szervezetekben;
• Kijelöli e szervezetekben tisztséget betöltô képviselőit;
• Közvetíti tagjainak e szervezetek által biztosított előnyöket, támogatásokat, lehetőségeket

5.2. A Klub a BMW klubélettel kapcsolatban Együttműködési Szerződéseket, az 5.1 szerinti feladatokra szerződéseket köthet. Annak finanszírozása elsősorban az alaptevékenységből származó pénzeszközökből, illetve saját forrásaiból történik.

 

5.4. Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, az Alelnököt, hogy a szerzôdéseket előkészítse, és az elnök és/vagy az alelnök aláírja.

6.1. Bejövő levelek, faxok, e-mail-ek:

A BMW Motor Club Budapestnek címzett leveleket 3 évig meg kell őrizni.

6.2. Kimenô levelek, fax-ok, e-mail-ek:

Kötött formája van:

  • A BMW Motor Club Budapest hivatalos levélpapírját kell használni.
  • Az első aláíró kizárólagosan az elnök vagy az alelnök, második aláíró a témafelelős elnökségi tag.
  • Borítékon feladó csak a BMW Motor Club Budapest névvel és a mindenkori székhely címével lehetséges.

6.3. A klub működése alatt keletkezett iratok (jegyzőkönyvek, jelenléti ívek stb.) 5 évig megőrzendők.

4.1. A klub non-profit szervezet, gazdálkodásában éves szinten rendelkezésre álló pénzeszközeit egyes feladatainak finanszírozására kell fordítania.

4.2. A klub éves költségvetés alapján gazdálkodik.

4.3. A klub bevételei:

• tagsági díjak;
• pártoló tagok hozzájárulásai;
• bel- és külföldi magán- és jogi személyek, más nem jogi személyek, szervezetek felajánlásai;
• a tagok, továbbá bel- és külföldi, magán- és jogi személyek, más nem jogi szervezetek által a klubnak átengedett vagyoni értékű jogok ;
• egyéb forrásokból, pl. az alaptevékenységnek megfelelő programok végrehajtásából származó pénzeszközök.

4.4. Tagdíjak fizetése

• Az Alapszabállyal összhangban a klub rendes és pártoló tagjai tagdíjat fizetnek.
• A tagdíj mértékét az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyja jóvá.
• A tagdíjak befizetése egy összegben évenként, a Klub bankszámlájára történő utalással/befizetéssel, vagy a házipénztárba készpénzben történik.
• A tagdíjbefizetés határideje: minden év május 31.
• A tagdíjfizetés fenti határidőn belüli elmaradását követően írásbeli felszólítást kap a tag 1 havi póthatáridővel. Késedelmes befizetés esetén 50%-os késedelmi díjat kell fizetni. A póthatáridő lejártával nemfizetés esetén a tagsági viszony megszüntethető.