6.1 Hatályosság
Ezt az alapszabályt a Club Közgyűlése 2005. március 19-én fogadta el.


Budapest, 2005. március 19.………………………………. ……………………………….
Az Egyesület elnöke, képviselője Az Egyesület alelnöke


……………………………….
Jegyzőkönyvvezető

5.1 Törvényességi felügyelet
A Club működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

3.1 A Club szervei
3.1.1 Testületi szervei:
a.) Közgyűlés
b.) Elnökség

3.1.2 Tisztségviselői:
a.) Elnök
b.) Alelnök
c.) Titkár
d.) Elnökség tagja

3.2 A Közgyűlés
3.2.1 A Közgyűlés a tagok összessége, a Club legfelsőbb szerve.
3.2.2 A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.
3.2.3 A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet.
3.2.4 Rendes Közgyűlést a Club évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi Bíróság elrendeli.
3.2.5 A Közgyűlést az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
3.2.6 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb 1 hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
3.2.7 A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják.
3.2.8 A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök elnököl.
3.2.9 A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Közgyűlés előtt legalább egy nappal a Club Elnökéhez vagy Titkárához beérkeztek. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel további indítványok napirendre tűzését határozhatják el.
3.2.10 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által 2 felkért tag hitelesít.
3.2.11 A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §. b./, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Club cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Club vezető tisztségviselője (elnökségi és EB tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A Közgyűlés döntéseiről vezetendő nyilvántartásban nyílt szavazás estén a döntést támogatók és ellenzők nevét is feltüntetik.

A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Club iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el.

A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban - igazolható módon - közli az érintettekkel, valamint a Club székhelyén kifüggeszti.

A Club működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Club székhelyén az Club képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

3.3 A Közgyűlés kizárólagos hatásköre
3.3.1 megválasztja a Club vezető testületeit: az Elnökséget valamint tisztségviselőit: az elnököt, alelnököt, titkárt, elnökségi tagokat.
3.3.2 határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Clubot érintő ügyekben és kialakítja a Club álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni
3.3.3 jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg a Club egyéb szabályzatait
3.3.4 a tagfelvételi kérelmet elutasító elnökségi határozat elleni fellebbezés elbírálása.
3.3.5 meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét,
3.3.6 elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést
3.3.7 tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat
3.3.8 az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében.
3.3.9 Elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját.
3.3.10 Éves költségvetés megállapítása
3.3.11 Egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása
3.3.12 A tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása.

3.4 Az Elnökség

3.4.1 A Club operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a legfeljebb 8 tagú Elnökség látja el.
3.4.2 Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, a titkár és az elnökségi tagok. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel- esetenként további tagok hívhatók meg.

3.4.3 Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy, akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §. b./, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Club cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Club által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

3.4.4 Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal tartja. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak legalább 3/4-e jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
3.4.5 Határozatképtelenség esetén a legkésőbb 18 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjainak 3/4-e jelen van.
3.4.6 Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
3.5 Az Elnökség feladatai
3.5.1 ellátja a Club operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat
3.5.2 A Clubot érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára
3.5.3 javaslatot tesz a Közgyűlésnek a tagfelvételi kérelmekre
3.5.4 befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén
3.5.5 a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz
3.5.6 javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására
3.5.7 Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja a Club tagjait.

3.5.8 Az Elnökség dönt elsőfokon a tagkizárás ügyében, másodfokon a club Közgyűlése jár el.
A kizárás okai:
I. a tag tevékenységével vagy magatartásával a club céljainak megvalósulását veszélyezteti
II. a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén a felszólítás után kitűzött 90 napos határidő eltelte után.


3.6 A Club tisztségviselői
3.6.1 az Elnökség összes tagja, az elnök, az alelnök és a titkár.
3.6.2 A tisztségviselőket a Közgyűlés választja.
3.6.3 Az elnökségi tagok megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól. A mandátum lejárta után az elnökségi tagok e tisztségre újra megválaszthatóak.

3.7 Az Elnök feladatai
3.7.1 a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése
3.7.2 konferenciák és más rendezvények szervezése
3.7.3 a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés
3.7.4 A Club működésének irányítása
3.7.5 utalványozási jog gyakorlása bármelyik elnökségi taggal együttesen
3.7.6 Önállóan képviseli az Egyesületet

3.8 Az Alelnök feladatai
3.8.1 az elnök konzultánsaként működik,
3.8.2 az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését;
3.8.3 az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése;
3.8.4 tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
3.8.5 előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli;
3.8.6 Tájékoztatja a tagokat tagdíj befizetési kötelezettségeikről, és beszedi a tagdíjakat,

3.9 A titkár feladatai
3.9.1 Az elnök konzultánsaként működik,
3.9.2 Feladata az új tagjelöltek tájékoztatása, információkkal, anyagokkal való ellátása.
3.9.3 A tagfelvételi kérelmek, észrevételek, ötletek, problémák elnökség és közgyűlés elé terjesztése
3.9.4 A tagok tájékoztatása.
3.9.5 Tagnyilvántartás kezelése.

3.10 Az elnökségi tagok feladatai
Mindig az aktuális feladat gazdái, amit a feladat felmerülésekor az elnökségi munkából felvállalnak és elvégzésük után beszámolnak róla

4.1 A Club vagyoni eszközei
4.1.1 A Club bevételei:
a.) tagdíjak
b.) a Club rendezvényeinek bevételei
4.1.2 A Club rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
4.2 A Club pénzeszközeinek felhasználása
4.2.1 A Club pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
4.2.2 Kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők.
4.2.3 A Club tartozásaiért saját vagyonával felel.
4.2.4 A Club megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az Club megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 3/4-es többséggel kimondja a feloszlást, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. A Club megszűnik akkor is, ha a Bíróság feloszlatja vagy a megszűnését megállapítja.

2.1 A Clubtagság

2.1.1 A Clubba felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, amelyek a Club célkitűzéseit elfogadják.
2.1.2 A Club tagság formái:
a.) rendes tagság
b.) tiszteletbeli tagság
c.) pártoló tagság

2.2 A rendes tag
2.2.1 A Club rendes tagjává választható az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban a Club alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, valamint rendelkezik legalább egy BMW motorkerékpárral, vagy olyan motoros, aki rendelkezik egy BMW gépjárművel.
2.2.2 A Club tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A nyilatkozathoz - amennyiben jogi személy kéri felvételét - mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a Club tagságában.
2.2.3 Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot a Club székhelyére kell benyújtani. A kérelmet az Elnökség bírálja el. Az esetleges tagfelvételi elutasítások fellebbezésével kapcsolatosan a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.
2.2.4 A Club tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.
2.2.5 A Club rendes tagjainak jogai:
a.) részt vehetnek a Club Közgyűlésén
b.) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen
c.) bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók
d.) jogosultak részt venni a Club rendezvényein
e.) igénybe vehetik a Club által nyújtott kedvezményeket
f.) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

2.2.6 A Club rendes tagjainak kötelességei:
a.) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a Club szerveinek határozatait
b.) kötelesek teljesíteni a Club tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni a Club célkitűzéseinek megvalósítását
c.) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. A tagdíj mértékét, a befizetés idejét és módját a Közgyűlés határozza meg, mely döntésről az érintettek (tagok) a Közgyűlést követően tájékoztatást kapnak.
d.) rendes tag felvételéről elsőfokon az Elnökség dönt, melyet a Közgyűlés hagy jóvá, fellebbezéssel lehet élni a Közgyűléshez.

2.3 A tiszteletbeli tag
2.3.1 A Club tiszteletbeli tagja lehet az Elnökség felkérése alapján az a személy, aki kimagasló tevékenységével a Club célkitűzéseit támogatja, segíti.
2.3.2 A tiszteletbeli tagok a Club rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.
2.3.3 Tiszteletbeli tag felvételéről elsőfokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.

2.4 A pártoló tag
2.4.1 Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (PTK. 685§), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.
2.4.2 A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja.
2.4.3 A pártoló tag képviselője részt vehet a Club testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható.
2.4.4 Pártoló tag felvételéről elsőfokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.

2.5 Tiszteletbeli tisztség
2.5.1 A Club keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).

2.6 A tagsági viszony megszűnése
2.6.1 a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni,
2.6.2 a tagdíj határidőre történő befizetésének elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 30 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal),
2.6.3 a jogi személy megszűnésével.