Tisztelt motoros társunk!

Mint azt bizonyára Te is tapasztalod, a hazai közéletben végbement változások új lehetőségeket nyitnak a motorozás szerelmeseinek, ám ennek ellenére csak igen lassan alakult ki egy egységes, európai normákhoz igazodó motoros kultúra. Magánemberként sokszor saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy egy-egy társunk vezetés közbeni magatartását még messze nem hatja át az közlekedőkért, egymásért érzett felelősségtudat.


Klubunk e kódex segítségével arra vállalkozik, hogy – követendő például szolgálva - elősegítsük a meglevő hiányok pótlását. Célul tűzzük ki az igényesség és a magas szintű motoros kultúra kialakítását. Mindezt azért tartjuk fontosnak, mivel filozófiánk alapköve a bizalom és a hitelesség, aminek viszont feltétele a korrekt magatartásnormák egységessége, azok nyíltan való felvállalása. További nem titkolt célunk, hogy leendő tagjaink és támogatónk számára egyértelműen "kiszámíthatóvá" tegyük klubunkat.


 

 

1. Az Elnökségi tagokra vonatkozó etikai előírások

 

 • A gazdasági vonatkozású döntések során tárja fel minden ismert, vagy lehetséges érdekellentétét. Ez vonatkozik minden olyan üzleti kapcsolatra, amely befolyásolhatja, vagy úgy tűnhet, hogy befolyásolja a klub érdekében hozott döntéseinek függetlenségét, vagy munkájának minőségét.
 • A tudomására jutott tényeket, adatokat, vagy információkat nem hozhatja nyilvánosságra az érintettek előzetes beleegyezése nélkül, kivéve, ha a törvény, vagy jelen Kódex erre felhatalmazza, vagy kötelezi.
 • A Klub nevében motoros etikát sértő tanácsot, utasítást ne adjon, ilyen intézkedést ne tegyen. A Klub tisztségviselőjeként soha ne lépje túl saját illetékességi határait.
 • Figyeljen arra, hogy a gyakorlatban esetleg előforduló és ismertté vált hibákat a jövőben kiküszöböljék.
 • Saját Klub megbízatásainak – függetlenül attól, hogy ezek írásbeliek, vagy szóbeliek – mindig tegyen eleget.
 • Csak akkor vállalja el a Klub megbízatást, ha azt ideje, egészségi állapota, képessége lehetővé teszik. Amennyiben a feladata előkészítése, végrehajtása során a fentiekben változás áll be, azt mihamarabb közölje a Klub elnökével. Így megteremti annak lehetőségét, hogy más Klubtagok időben segíthessenek neki, ill. átvegyék a munkát.
 • Véleményt csak akkor nyilvánítson, ha az a tények megfelelő ismeretén és tárgyi illetékességén alapul.
 • A Klubon belüli nézeteltérés esetén hozza nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos minden esetleges érdekeltségét.
 • A Klubon belüli vita esetén úgy tartson kapcsolatot az érintett Tagokkal, hogy eljárásának hitelessége - elfogulatlanság okán - ne lehessen kérdéses.
 • Ne vegyen részt olyan motoros szakmai pályázat kiírásában, elbírálásában, amelyről joggal feltételezheti, hogy a pályázók esélyegyenlősége nem biztosított.
 • Klub megbízatások kapcsán soha ne ajánljon fel, és ne fogadjon el olyan pénzadományt, tárgyi juttatást, melyről mások joggal gondolják, hogy befolyásolni kívánták vele.
 • Saját személyes előnyéért soha ne tegyen kifogásolható és etikátlan engedményt egyetlen Tag részére sem. Bármilyen erre vonatkozó kérést, utasítást azonnal hozzon az Elnök tudomásár.
 • Soha ne ferdítse, és ne túlozza el a klubos megbízásokban viselt felelősségét, munkaarányát. Munkája értékelésénél mások érdemi munkáját ne tüntesse fel sajátjaként.
 • Minden körülmények között vállalja a személyes etikai-fegyelmi felelősségét azokért a döntésekért és tettekért, amelyeket a Klub nevében tett, ill. cselekszik.
 • Amennyiben tudomására jut jelen Kódex megszegése, az erre vonatkozó információt mihamarabb ossza meg a Klub vezetőségével

 

2. A Klub kapcsolata a Tagokkal

 

 • A Klub feltétlen tiszteli a Tagok személyiségi jogait. Ennek kapcsán a velük meglévő kapcsolatait az emberi méltóság tiszteletben tartására és a személyiségi jogok maradéktalan betartására alapozza.
 • A Klub nem alkalmaz diszkriminációt. Ennek keretében nem alkalmaz a Tagokkal szemben faji, nemi, vallási, nemzetiségi, életkori vagy egészségügyi diszkriminációt.
 • A Klub törekszik a participációra. Ezért folyamatosan javítja a Tagok széles körű informálását, és a döntésekben való részvételük rendszerét.
 • A Klub pártatlan. Ennek megfelelően egyetlen Tag érdekeit sem helyezi mások elé.

 

 

3. A Klub kapcsolata a társszerveződésekkel

 

 • A Klub tiszteli a társszerveződéseket. Ennek keretében feltétlen törekszik a tisztesség szabályainak betartására. Tartózkodik más klubok direkt, vagy akár csak közvetett lejáratásától. Esetleges szakmai véleményeltérés, érdekkülönbség esetén elsősorban a közvetlen, Klubvezetői szintű személyes kapcsolatfelvételt és zártkörű, egyeztető célú megbeszéléseket helyezi előtérbe.

 

 

 4. A Klub kapcsolata a helyi közösséggel

 

 • A Klub a közösséget szolgálja. Ennek érdekében: a Klub javak kamatoztatásával, a szolgáltatások hatékony felhasználásával, jótékonysági programok biztosításával szolgálja a helyi közösséget.
 • A Klub jótékony. Az év során programok keretében szponzorálással, a Tagok egyénileg felajánlott adományaival igyekszik elősegíteni annak a közösségnek a fejlődését, amelyben működik.
 • A Klub politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezetektől, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kér.
 • A Klub védi a környezetet. Ezért a Tagok felismerik felelősségüket a természeti erőforrások használata, a környezet megváltoztatása és a káros anyagok kibocsátása terén. Ezért minden olyan hulladékot, mely erősen szennyezett, kizárólag arra kijelölt tárolóban helyeznek el.

 

 

5. Tagokra vonatkozó etikai előírások

 

 • Klubmunkája során a motoros társadalom írott és íratlan szabályait betartva, felelőssége tudatában köteles eljárni, mások érdekeinek szem előtt tartása mellett
 • Más klubok tagjai, a Klub vendégei és más külsősök részére mindenkor megbízható, kiszámítható klubmunka nyújtására köteles törekedni, munkáját jóhiszeműen, gondosan, felelősségteljesen és szakszerűen tartozik végezni.
 • Más Tagokkal történő közös klubmunkáját tartozik a kölcsönös együttműködés szellemében folytatni, továbbá mindenkor úgy eljárni, hogy működése ne legyen ellentétes az erkölcs és tisztesség követelményeivel, valamint a motoros szokásokkal.
 • Amennyiben a Klub érdekében végzett munkáért pénzt kér, úgy etikátlan a szolgáltatási díjnak a ráfordításokkal, a szolgáltatás jellegével arányban nem álló, túlzottan magas mértékben történő megállapítása. Munkadíját a Tag mindenkor a valós kiadásokhoz és munkához igazodóan állapítja meg, ennek során nem törekedik jutalék, vagy haszon elérésére.
 • Bárhol, bármikor köteles bajbajutott társa részére – legyen az Klubtag, vagy más motoros – műszaki és elsősegély támogatást megadni.
 • Igyekezzen a Klub- és egyéb motoros rendezvényeken kulturált viselkedésével, példát mutatni a fiatalabb motorosok számára.
 • Éljen az alkalommal, mikor mások számára a motoros életformát népszerűsítheti, annak szépségeit bemutathatja.
 • Észrevételeivel, javaslataival törekedjen előmozdítani a Klub szakmai-, érdekvédelmi munkáját.

 

 

6. A Klub reklámjaira vonatkozó etikai vállalások

 

 • A Klub tartózkodik bármilyen jogosulatlanul folytatott vagy egyébként jogszabályba ütköző tevékenység bármely formában történő reklámozásától.
 • Tartózkodik a Tagok megtévesztő információk alapján történő toborzásától.
 • Tartózkodik más Klubok rosszhírének bármi módon való keltése (akár valótlan tény állításával, akár valós tény hamis színben történő feltüntetésével).
 • A Klub hirdetése, reklámja nem csorbíthatja más motoros szervezetek megszerzett, kizárólagos jogait.
 • A hirdetés nem tartalmazhat túlzó, megtévesztésre alkalmas elemeket.
 • A hirdetésben a Klub minden más motoros szervezettől megkülönböztethető kell, hogy legyen.
 • Nem kifogásolható a Klub együttes reklámja más motoros szervezetekkel, a Klubot támogató gazdasági társaságokkal.

 

 

 

 

 

 

    1991          2010

Megalakulásunk - történelmünk


1991 júliusában vetődött fel Klubunk alapításának gondolata.
1991 októberében az ötletgazda Horváth István és Vértessy Zsolt címgyűjteménye alapján 120 tagtoborzó levelet küldtünk ki.
1991 decemberében a Közlekedési Múzeum Dísztermében a levélben megkeresettek többsége Klub alakuló közgyűlést tartott. Ezen Wolfgang Marx úr díszvendégként képviselte a BMW AG-t, és klubkoordinátorként az anyacég nagyméretű díszzászlóját ajándékozta Klubunknak. E zászló ma is a legbecsesebb klubtörténeti relikviák közé tartozik.
1993 nyarán – messze megelőzve a mai siroki találkozót – Sarlóspusztán saját szervezésünkben lebonyolítottuk az ország első egy hetes motoros találkozóját.
1998-ban taglétszámunk elérte a 100 főt. Ezzel az egyik legnagyobb szervezett hazai klubbá váltunk.
1999 végére létszámunk meghaladta a 130 főt. Mivel egy ekkora klubon belül szinte lehetetlen mindenki igényének megfelelve programokat, túrákat szervezni, ezért a tagság egy része a különválás mellett döntött. A leszakadók megalakították saját csapatukat, míg azok, akik továbbra is a rendszeres klubnapok, valamint a biztonságos, nyugodt tempójú túrák mellett szavaztak, továbbra is Klubtagjaink maradtak.
Először 1999-ben, majd 2004-ben a hazai BMW társszervezetekkel közösen Tihanyban sikeresen lebonyolítottuk a márka Európai Találkozóját.
2004 novemberében egy műszaki okra visszavezethető közlekedési balesetben elhunyt alapítónk és elnökünk, Vértessy Zsolt.
A Klub tagsága az alapító elnök halálát követően fiát, Vértessy Balázst választotta elnökéül.
A klubélet kis változásoktól eltekintve a korábbi évek gyakorlatának megfelelően folytatódott, a hangsúly továbbra is a közös motorozásokon, túrákon van, tagságunk jelenleg félszáz főt számlál. Túráink célpontjai elsősorban hazai területen helyezkednek el, de évente több alkalommal külföldi túrákat is szervezünk, így például néhai Elnökünk emlékét megőrizve, minden évben elzarándokolunk balesete színhelyére, Csehországba.
Klubunk 2011 decemberében ünnepelte alapításának 20. évfordulóját.
2012-ben ismét részt vettünk az európai BMW klubok találkozójának szervezésében, melynek színhelye Velence volt.

 

Hazai kapcsolataink

Több hazai motorklubbal (pl.: Turul HD Club) tartunk fenn baráti kapcsolatot.
Természetesen a márkán belül kiváló kapcsolatban vagyunk a BMW Autóklub Magyarországgal, a BMW Classic 02 Clubbal, valamint a BMW Motoros Túraklub Magyarország tagjaival.
2005 óta kapcsolatban vagyunk a Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvánnyal.

 

Nemzetközi kapcsolataink

1992-ben Klubunkat felvette tagjai sorába a BMW Clubs Europa.
Baráti kapcsolatot ápolunk több külföldi klubbal, így különösen a BMW Motor Klub Zagreb tagjaival.

 

Alapítóink

Horváth István                            Vértessy Zsolt